Paper Mill

Venturi wet scrubber

ดูดฝุ่นมีความร้อนจากการเผาเปลือกไม้

JETBAG

ระบบกำจัดฝุ่นกระบวนการผลิตกระดาษ

CYCLONE

ระบบดูดฝุ่นเปลือกไม้

Blower

ดูดไอน้ำส่วนเกินออกจาก process

Venturi wet scrubber

ดูดฝุ่นมีความร้อนจากการเผาเปลือกไม้

JETBAG

ระบบกำจัดฝุ่นกระบวนการผลิตกระดาษ

CYCLONE

ระบบดูดฝุ่นเปลือกไม้

Blower

ดูดไอน้ำส่วนเกินออกจาก process

What We Offer
  • กำจัดฝุ่นกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง การตัดกระดาษ

  • ระบบระบายความร้อนขณะผลิต

    Ask for a free quotation