Textile

Ventilation system

ระบายความร้อนในไลน์การผลิต

Ventilation system

ระบายความร้อนในไลน์การผลิต

Ventilation system

ระบายความร้อนในไลน์การผลิต

ระบบดูดฝุ่นฟุ้งขณะเทสารเคมี

ดูดฝุ่นฟุ้งสารเคมีขณะเทในกระบวนการย้อมผ้า

ระบบดูดฝุ่นฟุ้งขณะเทสารเคมี

ดูดฝุ่นฟุ้งสารเคมีในกระบวนการย้อมผ้า

Ventilation system

ระบายความร้อนในไลน์การผลิต

Ventilation system

ระบายความร้อนในไลน์การผลิต

Ventilation system

ระบายความร้อนในไลน์การผลิต

ระบบดูดฝุ่นฟุ้งขณะเทสารเคมี

ดูดฝุ่นฟุ้งสารเคมีขณะเทในกระบวนการย้อมผ้า

ระบบดูดฝุ่นฟุ้งขณะเทสารเคมี

ดูดฝุ่นฟุ้งสารเคมีในกระบวนการย้อมผ้า

What We Offer
  • กำจัดฝุ่นกระบวนการตัดผ้า ผสมวัตถุดิบ

  • กำจัดกลิ่นวัตถุดิบในการย้อมผ้า

  • ระบบระบายอากาศ ความร้อน

    Ask for a free quotation