Sugar Mill

Cyclone

ระบบเก็บฝุ่นกากชานอ้อยขณะตัก ขนย้าย

Cyclone

ระบบเก็บฝุ่นกากชานอ้อยขณะตัก ขนย้าย

What We Offer
  • กำจัดฝุ่นกระบวนการเท ปั่น ลำเลียง load วัตถุดิบ

    Ask for a free quotation