Starch

DCI

ระบบดูดฝุ่นแป้งขณะตัก ผสม เท

DCX + Cyclone

ระบบดูดฝุ่นมันเส้นขณะเทลงสายพาน

DCI

ระบบดูดฝุ่นแป้งขณะตัก ผสม เท

DCX + Cyclone

ระบบดูดฝุ่นมันเส้นขณะเทลงสายพาน

What We Offer
  • กำจัดฝุ่นกระบวนการผสม ลำเลียง

  • เผาไหม้เชื้อเพลิง boiler

    Ask for a free quotation